List of active policies

Name Type User consent
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Privacy policy All users

Summary

Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Full policy

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: kontakt@wskip.edu.pl.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

• e-mail: iod@wskip.edu.pl,

• pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia na studia i uzyskania statusu studenta w celach związanych z ich przebiegiem.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-2.

6. Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe kandydatów na studia będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Dane osób przyjętych na studia będą przechowywane przez okres związany z przebiegiem studiów, a także po ich zakończeniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,

3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wykonywania zadań związanych z przebiegiem studiów. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji i rozpoczęcie nauki. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale może się okazać niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym.